Skip to main content

Hipoteza: "Przyczną techniczną katastrofy była eksplozja"

Rozpoczyna się referat Andrzeja Ziółkowskiego z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN pt. "Badania eksperckie metalowych elementów wraku samolotu Tu-154". Naukowiec podaje ogólne zasady prowadzenia badań nieszczęśliwych zdarzeń. Omawia rozbieżności pomiędzy dobrymi praktykami postępowania i faktycznie podjętymi czynnościami śledczymi w przypadku badania katastrofy Tu-154M w Smoleńsku. Dr hab. Andrzej Ziółkowski koncentruje się na metalowych elementach wraku samolotu. Formułuje hipotezę, że pierwotną techniczną przyczyną katastrofy w Smoleńsku był wybuch na pokładzie samolotu, gdy był on w powietrzu. Korzystając z publicznie dostępnych informacji, Ziółkowski podaje przesłanki przemawiające za sformułowaniem tej hipotezy, m.in. sposób odkształceniem, jakim uległa konstrukcja i elementy Tu-154. Dr Ziółkowski podaje i ilustruje graficznie cechy charakterystyczne elementów metalowych, które w sposób jednoznaczny pozwalają stwierdzić, że dany element uległ zniszczeniu na skutek wybuchu. Dokonuje przeglądu dostępnej dokumentacji zdjęciowej wraku samolotu Tu-154M pod kątem występowania charakterystycznych śladów zniszczenia na skutek ciśnienia wewnętrznego. - Wiele zniekształceń metalowych elementów wraku samolotu Tu-154 odpowiada zniekształceniom prezentowanym w literaturze jako typowe zniekształcenia powstające na elementach metalowych w przypadku eksplozji - mówi dr Ziółkowski. Osoby i organy państwa polskiego upoważnione i zobowiązane do badania katastrofy smoleńskiej "nie dochowały należytej staranności, nie prowadziły i nie prowadzą badania przyczyn tej katastrofy". Osoby i organy państwa polskiego zobowiązane i upoważnione do badania katastrofy Tu-154 nie dokonały inspekcji miejsca katastrofy zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. W szczególności nie została sporządzona rzetelna dokumentacja wrakowiska, nie opracowano szczegółowej ewidencji pozostałości wraku, jak również nie dokonano starannego odtworzenia samolotu ze zinwentaryzowanych szczątków - twierdzi dr Ziółkowski. - W pierwszej kolejności należy jak najszybciej sprowadzić pozostałości wraku samolotu Tu-154 do Polski - mówi dr Ziółkowski.