Skip to main content

Dziękujemy


„Gazeta Polska” na straży życia narodu

W mrokach niewoli ogarniających Królestwo Polskie wśród romantycznych zapaleńców zrodziła się myśl o stworzeniu ta- kiego organu prasowego, który broniłby polskości na przekór działaniom zaborców. I tak w Warszawie, 1 grudnia 1826 r., powstała „Gazeta Polska”. Jej założycielem i wydawcą został Tomasz Gębka, a pierwszymi redaktorami – Ksawery Bronikowski i Maurycy Mochnacki – gorący patrioci działający w tajnych organizacjach niepodległościowych, uczestnicy Sprzysiężenia Wysockiego i Nocy Listopadowej. Powołali oni do życia „codzienną gazetę polityczną i literacką”, która, choć poddana ostrej cenzurze, usiłowała przemycać ważne dla narodu treści wolnościowe i patriotyczne. Jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego okrzyknięta została „królową” ówczesnej prasy, a dzię- ki Mochnackiemu – wybitnemu krytykowi literackiemu – przeobrazi- ła się w trybunę romantyków, torując drogę nowej literaturze, filozofii i sztuce. Na jej łamach obwieszczał on tryumf poezji Mickiewicza, staczał bój o teatr wyrastający z ducha romantyzmu, a przede wszystkim głosił pogląd, że literatura winna być zwierciadłem życia narodu i jego sumieniem, bo jedynie w niej znajduje on uznanie „samego siebie w jestestwie swoim”.

Wielkość Mochnackiego – muzyka i patrioty – uwiecznił po latach Jan Lechoń w swym poemacie Mochnacki wyrastającym z atmosfery Mickiewiczowskiego koncertu Jankiela, z najgłębiej pojętej idei polskości. To symboliczna wizja naszej historii, naszych walk o niepodległość i tragedii po- wstania listopadowego