Skip to main content

Dobiega końca budowa autostradowej obwodnicy Szczecinka w ciągu trasy S11

Przelot nad całym dwunastokilometrowym odcinkiem budowanej trasy. Planowany termin ukończenia budowy to październik 2019. 
Podstawowe informacje o inwestycji:
- długość – 12 km
- obecny etap – w realizacji
- lata realizacji – 2015-2019
- wartość projektu: 402,980 mln złotych

Podstawowe parametry techniczne:
klasa techniczna – S,
prędkość projektowa – 100 km/h,
szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
liczba pasów ruchu – 2 x 2 pasy,
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
opaski wewnętrzne – 0,50 m,
szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m,
dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN

Zakres inwestycji:
budowę nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową,
budowę dróg wspomagających,
budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt),
budowę kanalizacji deszczowej,
budowę urządzeń ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne),
budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie),
przebudowę istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych),
przebudowę istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych

Etap w realizacji:
realizacja umowy na zprojektowanie i budowę (roboty budowlane)
Wykonawca: Eurovia S.A.